ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

Про надання послуг в рамках онлайн-курсу "Секреты онлайн шоппинга" (редакція дійсна з 21.01.2021)
Цей документ (далі – "Оферта") є офіційною, публічною пропозицією Фізичної особи Орєхової Катерини Володимирівни (далі – "Виконавець") укласти договір (далі – "Договір")

на вказаних нижче умовах.

Під онлайн-курсом "Секреты онлайн шоппинга" розуміється консультаційні послуги фізичної особи Орєхової Катерини Володимирівни. Реквізити безпосереднього постачальника послуг (сторони укладеного договору) фіксуються у виставленому рахунку, електронному інвойсі або чеку.

Пропозиція до підписання договору адресована необмеженому колу осіб (далі – "Замовник"). Відносини сторін регулюються цим договором і положеннями законодавства України.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. На умовах цього Договору Виконавець зобов'язується надати Замовнику інформаційні та консалтингові послуги в рамках програми онлайн-курсу "Секреты онлайн шоппинга", а Виконавець зобов'язаний оплатити зазначені послуги. Інформація про вартість курсів розміщена на сайті www.shopper.school.

2. ПОРЯДОК АКЦЕПТУ ОФЕРТИ

2.1. Надання тексту даної оферти Замовникові, так само як і розміщення тексту оферти на сайті www.shopper.school є пропозицією Виконавця укласти цей договір на вказаних умовах.

2.2. Оферта може бути акцептована (прийнята) будь-якою особою, що має зацікавленість в отриманні послуг, які надаються Виконавцем.

2.3. Договір вважається укладеним між Виконавцем і Замовником (оферта вважається акцептованою) у момент здійснення Замовником однієї з наступних дій:

(А) здійсненням дії, що свідчить про прийняття умов оферти, – оплатою послуг; або;

(Б) фактичним користуванням Послуги.

Замовник погоджується з тим, що Виконавець розглядає факт оплати послуг і користування Послугами як акцепт оферти.

2.4. Акцепт даної Оферти означає, що Замовник повністю приймає всі умови, що містяться в Оферті в цілому (тобто в повному обсязі і без виключень).

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Опис і перелік послуг, що надаються, програма курсу, а також інші умови опубліковані на сайті www.shopper.school

3.3. Послуги, що становлять предмет цього Договору, надаються Виконавцем шляхом надання доступу в режимі онлайн до сесій (занять) та додаткових матеріалів у форматі .pdf файлів.

3.4. Дані для доступу до матеріалів курсу повідомляються Замовнику додатково засобами зв'язку.

3.5. Перед початком надання послуг (початком онлайн-курсу) Виконавець відповідає на всі запитання Замовника щодо умов цього Договору, якщо такі запитання Замовник поставив Виконавцеві.

3.7. Термін надання послуг визначається умовами тренувань та вказаний на сайті www.shopper.school.

4. ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ

4.1. Виконавець гарантує Замовникові безумовне повернення грошових коштів в разі отримання запиту на повернення до моменту початку проходження онлайн-курсу. Замовник також може ініціювати повернення грошових коштів протягом чотирнадцяти (14) календарних днів з дати оплати курсу (далі - "період відмови"), але у будь-якому випадку, до моменту отримання доступу до першого уроку онлайн-курсу. Після отримання Замовником доступу до першого уроку онлайн-курсу повне або часткове повернення грошових коштів не здійснюється.

4.2. Якщо в період відмови Замовник скористався Послугами, Виконавець утримує з суми, що підлягає поверненню вартість фактично наданих послуг, пропорційну загальному обсягу послуг.

4.3. Для оформлення повернення, Замовник повинен зв'язатися із службою підтримки Виконавця за телефоном або email, вказаним на сайті та ініціювати повернення грошових коштів. Виконавець, Замовник зобов'язаний повідомити Виконавцю: ПІБ, номер телефону і електронну адресу, вказанні при оформленні замовлення; назва Послуги (курсу, пакету послуг); дату замовлення; інформацію про платежі; причини відмови від послуг, а також іншу необхідну інформацію. Замовник попереджений, що якщо він не надає необхідну інформацію, Виконавець має право відмовити йому у поверненні і не розглядати його звернення.

4.4. Запити на повернення, отримані після закінчення періоду відмови, Виконавцем не розглядаються, а відмова від отримання послуг розцінюється Виконавцем як порушення умов Договору. У такому випадку, сума платежу, здійсненого Замовником утримується як штраф за односторонню відмову від договору.5. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Сторони домовились, що послуги вважаються наданими належним чином у момент їх використання Замовником:

- для онлайн-курсу – послуги вважаються наданими безпосередньо у момент закінчення проходження всіх уроків в курсі (незалежно від того, прийняв Замовник в них участь чи ні);

- для послуг доступу до сервісів та інформаційних матеріалів – послуги вважаються наданими у момент реалізації Виконавцем технічної можливості доступу до інформаційних матеріалів і сервісів (незалежно від факту відвідування Замовником онлайн-платформ або користування матеріалами).

5.2. Підписання Замовником Акту здачі-приймання наданих послуг для підтвердження факту надання послуг не потрібне.

5.3. Строк для пред'явлення претензій щодо якості і обсягу наданих послуг – три (3) календарні дні, з моменту їх надання. Якщо Замовник не заявив обґрунтованих претензій, послуги вважаються прийнятими Замовником належним чином за якістю і обсягом, шляхом вираження мовчазної згоди. Претензії заявлені Замовником з порушенням зазначеного строку не розглядаються.

6. СПОСІБ ОПЛАТИ

6.1. Послуги можуть бути сплачені безготівковим переказом грошових коштів за реквізитами, які вказані на сайті www.shopper.school. через обрану систему платежів. Інші способи оплати послуг можливі після письмового узгодження з Виконавцем.

7. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК СПЛАТИ ПОСЛУГ

7.1. Вартість послуг публікується на сайті проекту за адресою www.shopper.school або фіксується у виставленому рахунку на оплату (або електронному інвойсі).

7.2. Вартість послуг не включає комісію, що стягується банками або платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати Замовник сплачує додатково, при цьому, вартість послуг визначається як різниця суми здійсненого Замовником платежу і суми утриманої комісії.

7.3. Послуги вважаються сплаченими у момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Виконавець інформує Замовника про надходження платежу у разі необхідності.

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

8.1. Замовник має право особисто пройти онлайн-уроки.

8.2. Замовник має право отримувати та використовувати матеріали, які надаються в межах онлайн-курсу.

Замовник зобов'язаний не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати, , а також не використовувати матеріали, які надаються в межах онлайн-курсу для яких небудь комерційних цілей , а також не передавати доступ до отриманих матеріалів третім особам. Замовник має право у будь-який час відмовитися від використання наданих матеріалів.

8.5. Замовник має право в будь-який час отримати інформацію про здійсненні платежі і стан взаєморозрахунків.

8.6. Укладанням Договору на умовах даної Оферти Замовник надає Виконавцеві право:

а) збирати, зберігати і обробляти, та знищувати персональні дані Замовника;

б) відправляти Замовникові повідомлення, відправляти еmail і SMS;

в) інформувати Замовника про нові продукти, послуги і сервіси, що надаються Виконавцем;

г) відправляти повідомлення рекламного і інформаційного характеру, у тому числі про товари і послуги, що надаються партнерами (з можливістю відмовитися від отримання таких повідомлень).

Замовник зобов'язується не використовувати методики і матеріали онлайн-курсу Виконавця, які стали йому відомі в процесі отримання послуг з метою ведення аналогічної діяльності у сфері моди протягом п'яти років з дати початку курсу (дати проведення першого онлайн уроку).

9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

9.1. Виконавець зобов'язаний надавати послуги на умовах даної Оферти.

9.2. Виконавець самостійно визначає програму та порядок проведення онлайн-курсів, їх зміст і публікує інформацію на сайті проекту за адресою www.shopper.school.

9.3. Виконавець має право призупинити доступ до інформаційних матеріалів і сервісів або відмовити Замовникові в участі в онлайн-уроках у разі порушення Замовником умов даної Оферти, а також встановлення спроби втручання в роботу сайту і доступних сервісів (або отримання до них доступу, в обхід інструкцій Виконавця).

9.4. Виконавець залишає за собою право у будь-який момент доповнювати, переміщати, змінювати, видаляти інформаційні матеріали, розміщенні на сайті.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. У випадку порушення зобов'язань, надання недостовірної інформації, при укладанні або в процесі виконання договору, сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством.

10.2. Виконавець несе відповідальність за:

✓ порушення Умов і порядку надання послуг; порушення термінів надання послуг;

✓ надання Послуг неналежної якості;

10.3. Виконавець не несе відповідальність за:

✓ неможливість надання послуг з причин від нього не залежних, включаючи форс-мажор, порушення роботи ліній зв'язку, несправність устаткування і програмного забезпечення, що не належить Виконавцеві;

✓ порушення безпеки устаткування і програмного забезпечення, які використовує Замовник для отримання послуг;

✓ втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає провини Виконавця;

✓ які-небудь збитки третіх осіб, що виникли не з вини Виконавця.

10.4. Замовник несе відповідальність за:

✓ використання третіми особами облікових даних, які використовуються для отримання доступу до Послуг;

✓ використання матеріалів, які розміщенні на сайті або, які надаються в процесі надання Послуг, з метою їх подальшого перепродажу, розповсюдженню або передачі третім особам;

✓ порушення умов використання послуг;

✓ порушення умов платежу;

✓ втручання в роботу сайту і доступних сервісів або спробу отримати до них доступ в обхід інструкцій Виконавця.

10.5 Обмеження відповідальності Виконавця:

✓ сукупна відповідальність Виконавця по будь-якому позову або претензії обмежується сумою придбаної послуги неналежної якості або наданою з порушенням термінів;

✓ в разі порушення Виконавцем термінів надання послуг, відповідальність Виконавця обмежується виключно продовженням термінів надання послуг або наданням послуг в нові терміни до повного виконання зобов'язань.

10.6. У випадку передачі Замовником матеріалів третім особам без письмової згоди Виконавця, так само як і виявлення фактів використання Замовником отриманих в процесі навчання матеріалів в комерційних цілях (з метою ведення аналогічної діяльності), Замовник несе наступну відповідальність:

✓ Замовник може бути усунений від участі, а договір може бути розірваний Виконавцем в однобічному порядку, без повернення вартості участі (у такому разі, різниця між вартістю фактично отриманих послуг і сумою внесеної передоплати утримується Виконавцем як компенсація збитку, заподіяного таким порушенням);

✓ Замовник відшкодовує Виконавцеві всі прямі та непрямі збитки, заподіяні таким порушенням;

✓ Замовник несе відповідальність за порушення авторських і майнових прав Виконавця, встановлену законодавством України.

10.7 У випадку виявлення Виконавцем фактів використання Замовником техніки, методики і прийомів тренувань Виконавця (які сталі відомі Замовникові в процесі отримання послуг з договору) з метою ведення аналогічної діяльності у сфері моди, Замовник сплачує накористь Виконавця штраф в двадцятикратному розмірі від вартості придбаних Послуг (вартості пакету участі), за кожен випадок порушення.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1 Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти і діє до повного виконання сторонами зобов'язань. Договір може бути розірваний достроково, у випадках, прямо встановлених Офертою і чинним законодавством.

12. СПОРИ І ПОРЯДОК ЇХ ВИРІШЕННЯ

12.1 Всі спори, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У випадку якщо спори не врегульовані шляхом переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

13. ПРАВА НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

13.1. Матеріали, а також відео-уроки, методики і прийоми, які стали відомі Замовнику в межах курсу, є об'єктами інтелектуальної власності. Всі права на інформаційні матеріали, що надаються, в цілому та на окремі його елементи належать Виконавцю.

14. УГОДА ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

14.1. Сторони визнають юридичну силу документів, що складенні в електронній формі (заявок, Актів, повідомлень, рахунків, угод, листів і ін.),

направляються електронною поштою на вказані в договорі реквізити, якщо можливо достовірно встановити, що документ виходитиме від сторони договору.

14.2. Сторони прийшли до згоди керуватися умовами про електронний документообіг і електронну взаємодію, викладеним нижче:

A. Заявки, повідомлення, рахунки складаються письмово у формі електронного документа і не оформляються на паперових носіях.

B. Відповідно до угоди про електронний документообіг Сторони використовують прості електронні підписи, підписом для кожної із Сторін

є унікальна адреса електронної пошти (логін і пароль облікового запису поштового сервісу).

C. Сторони виходять з того, що електронне повідомлення, направлене з електронної поштової адреси Сторони, виражає дійсне

волевиявлення Сторони і намір укласти, змінити або припинити операцію – відповідно до значення тієї або іншої дії, визначеної

договором.

D. Перевірка справжності та достовірності повідомлення, що виходить від Сторони, здійснюється шляхом звірення адреси відправника з адресою, вказаним Замовником або Виконавцем в цьому договорі як контактний реквізит.

E. Кожна із Сторін повинна забезпечити збереження даних свого облікового запису електронної пошти і недоступність їх третім особам.

F. При необхідності, належним доказом підписання відповідних документів є роздруківки електронних повідомлень, завірені стороною, що роздрукувала.

G. В якості первинних облікових документів, що є підставою для розрахунків, приймаються рахунки і інші документи, складені в електронній формі.

15. ІНШІ УМОВИ

15.1. Оферта набирає чинності з моменту публікації на сайті Виконавця і діє до моменту відкликання Оферти Виконавцем.

15.2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти і відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд. В разі внесення змін до Оферти, такі зміни набирають чинності з моменту публікації оферти в новій редакції оферти на сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково.

15.3. Якщо яка-небудь з умов Оферти стає недійсною або суперечить чинному законодавству, таке положення замінюється аналогічним, таким, що максимально відповідає початковим намірам Сторін, що містилися в Оферті. Недійсність окремих положень Оферти не тягне недійсності Оферти в цілому.

15.4. Укладенням Договору на умовах даної Оферти Замовник дає згоду на обробку Виконавцем його персональних даних, а саме на здійснення, у тому числі, наступних дій: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, з метою надання інформаційних послуг і їх оплати. Вказані дії можуть здійснюватися з використанням засобів автоматизації.

15.5. Виконавець має право передавати персональні дані Замовника, а також конфіденційну інформацію Замовника своїм співробітникам,

а також третім особами, залученими Виконавцем до надання послуг по договору, виключно з метою організації надання послуг, забезпечуючи при цьому належне збереження конфіденційної інформації і персональних даних.

15.6. По закінченню дії Договору Сторони забезпечують належне зберігання конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка стала їм відома в процесі виконання договірних зобов'язань, а також інших відомостей протягом терміну, передбаченого законодавством.

16. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ (ПОСТАЧАЛЬНИКИ ПОСЛУГ)

Орєхова Катерина Володимирівна
04210, Київ, проспект Героїв Сталінграду, будинок 41, квартира 90
+380 (98) 939 63 30
ЄДРПОУ 2981902127